Käytännesäännöt

Cenor Finland OY
 • Cenor toimii vastuullisena yrityksenä ja edistää kestävän ja turvallisen tulevaisuuden luomista, niin ympäristön, estetiikan kuin sosiaalisen vastuun alalla.
 • Tavoitteena on jatkuvasti parantaa ja kehittää laadukkaita tuotteita ja palveluita. Sekä noudattaa omassa organisaatiossa sekä asiakaita kohtaan sovellettavia lakeja ja käytäntöjä.
Seuranta ja vastuullisuus

Kaytännesäänöt koskee kaikkia konsernin työntekijöitä ja johtoa sekä ulkopuolisia toimittajia, jotka toimivat Cenorin puolesta. Johto ja johtajat ovat myös vastuussa poikkeamien ilmoittamisesta. Jokainen on vastuussa lakien ja säännöstön lukemisesta, ymmärtämisestä ja noudattamisesta. Jokainen on vastuussa siitä, että kaikki tekevät oikein kaikkien hyväksi ja kysyvät neuvoa tarvittaessa. Tarvittaessa rikosilmoitukset tai rikosepäilyt tehdään johtoryhmän edustajalle. Tiedotuksen ja koulutuksen avulla yhtiön on annettava kaikille työntekijöille mahdollisuus tietää käytännesääntöjen sisältö sekä muut käytännöt ja ohjeet.Haluamme kiinnittää huomionne siihen, että käytännesääntöjen rikkomisesta voi aiheutua seuraamuksia.

Lainsäädäntö
 • Cenorin on noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja asetuksia.
 • Cenor tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
 • Cenor ei saa tehdä kauppaa sellaisten yritysten kanssa, jotka rikkovat elinkeinotoiminnan ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita koskevaa ILO:n julistusta, monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja ja lapsen oikeuksia koskevia YK:n periaatteita.
Ympäristö

Cenor pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksia. Ympäristötyölle on oltava ominaista ympäristönhoito ja kokonaisvaltainen lähestymistapa. Jokaista työntekijää kannustetaan tekemään parannusehdotuksia, joilla voi olla myönteinen vaikutus ympäristöön.

Toimittajat
 • Cenor tekee yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka muun muassa tukevat ja kunnioittavat kansainvälisiä ihmisoikeuksia, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n lasten oikeuksien periaatteita.
 • Cenor tekee yhteistyötä ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat tuotteita ja pakkauksia koskevia ympäristölakeja.
 • Cenor tekee yhteistyötä vain toimittajien kanssa, jotka maksavat lisenssimaksuja jne.
 • Cenor ei hyväksy lahjontaa tai muita tarpeettomia etuja miltään toimittajilta.
Asiakaat
 • Cenor toimii siten, että alan maine ei vahingoitu.
 • Cenor noudattaa alan standardeja sekä suosituksia.
 • Cenor toimii hyvän liiketoimintakäytännön mukaisesti.
 • Cenor ei hyväksy lahjontaa tai muita aiheettomia etuja asiakkaan säilyttämiseksi, kaupan varmistamiseksi tai hallituksen päätöksiin sekä toimiin vaikuttamiseksi.
Henkilöstö
 • Cenor pitää tarkkaa kirjanpitoa eikä osallistu tietoisesti vero- ja/tai ympäristörikoksiin.
 • Cenor vastaa siitä, että koko henkilöstöllä on sovellettavien työehtosopimusten mukainen työaika    ja työehdot sekä toimiva työympäristö lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
 • Cenor varmistaa oikeudenmukaiset, yhteiset ja moninaiset työehdot ja -mahdollisuudet kaikille henkilöille ketään syrjimättä.
 • Cenor ei hyväksy uhkailua tai väärinkäytöksiä, kuten fyysistä, psyykkistä, seksuaalista tai sanallista häirintää.
 • Cenor ei hyväksy huumeiden ja alkoholin käyttöä tai niiden jälkivaikutuksia työssä.
 • Cenor kunnioittaa organisaation vapautta ja työntekijöiden oikeutta muodostaa haluamansa ammattiliitot ja liittyä niihin.
 • Cenor ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaista lapsityövoimaa tai hyväksikäyttävää työtä. Työllisten alaikäraja on 18 vuotta.