Käytännesääntöjä
Cenor Finland OY

Cenor toimii suurella vastuulla yrityksenä ja edistää kestävän ja turvallisen tulevaisuuden luomista ympäristön, estetiikan ja sosiaalisen vastuun alalla.
Tavoitteena on jatkuvasti parantaa ja laadunvarmistusta tuotteiden ja palveluiden toimittajia, asiakkaita ja omaa organisaatiotaan kohtaan sovellettavien lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

Seuranta ja vastuullisuus
Kaytännesäänöt koskee kaikkia konsernin työntekijöitä ja johtoa sekä ulkopuolisia toimittajia, jotka toimivat Cenorin puolesta. Johto ja johtajat ovat myös vastuussa poikkeamien ilmoittamisesta.
Jokainen on vastuussa säännöstön lukemisesta, ymmärtämisestä ja noudattamisesta sekä sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta. Jokainen on vastuussa siitä, että kaikki tekevät oikein kaikkien
hyväksi ja pyytävät neuvoja epävarmuudesta.
Rikosilmoitukset tai rikosepäilyt tehdään johtoryhmän edustajalle.
Tiedotuksen ja koulutuksen avulla yhtiön on annettava kaikille työntekijöille mahdollisuus tietää käytännesääntöjen sisältö sekä muut käytännöt ja ohjeet.
Haluamme kiinnittää huomionne siihen, että käytännesääntöjen rikkomisesta voi aiheutua seuraamuksia.

Lainsäädäntö
• Cenor on noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja määräyksiä.
• Cenor tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
• Cenor ei saa tehdä kauppaa sellaisten yritysten kanssa, jotka rikkovat elinkeinotoiminnan ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita koskevaa ILO:n julistusta, monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n
suuntaviivoja ja lapsen oikeuksia koskevia YK:n periaatteita.

Ympäristö
Cenor pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksia. Ympäristötyölle on oltava ominaista ympäristönhoito ja kokonaisvaltainen lähestymistapa. Jokaista työntekijää kannustetaan tekemään parannusehdotuksia,
joilla voi olla myönteinen vaikutus ympäristöön.

Toimittajat
• Cenor tekee yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka muun muassa tukevat ja kunnioittavat kansainvälisten ihmisoikeuksien suojelua, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n lasten oikeuksien periaatteita.
• Cenor saa tehdä yhteistyötä ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat tuotteita ja pakkauksia koskevia ympäristölakeja.
• Cenor tekee yhteistyötä vain toimittajien kanssa, jotka maksavat lisenssimaksuja jne
• Cenor ei hyväksy lahjontaa, tai muita tarpeettomia etuja miltään toimittajalta.

Asiakaat
• Cenor toimii siten, että alan maine ei vahingoitu.
• Cenor noudattaa alan standardien suosituksia.
• Cenor toimii hyvän liiketoimintakäytännön mukaisesti.
• Cenor ei hyväksy lahjontaa, lahjontaa tai muita aiheettomia etuja asiakkaan säilyttämiseksi, kaupan varmistamiseksi tai hallituksen päätöksiin tai toimiin vaikuttamiseksi.

Henkilökohtainen
• Cenor on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa eikä hän osallistu aktiivisesti tai tietoisesti vero- ja/tai ympäristörikoksiin.
• Cenor vastaa siitä, että koko henkilöstöllä on sovellettavien työehtosopimusten mukainen työaika ja muut työehdot sekä toimiva työympäristö lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
• Cenor on varmistettava oikeudenmukaiset, yhteiset ja moninaiset työehdot ja -mahdollisuudet kaikille henkilöille syrjimättä tai syrjimättä.
• Cenor ei suvaitse uhkailua tai väärinkäytöksiä, kuten fyysistä, psyykkistä, seksuaalista tai sanallista häirintää.
• Cenor ei hyväksy huumeiden ja alkoholin käyttöä tai jälkivaikutuksia työssä.
• Cenor kunnioittaa organisaation vapautta ja työntekijöiden oikeutta muodostaa haluamansa ammattiliitot ja liittyä niihin.
• Cenor ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaista lapsityövoimaa tai tahatonta työtä. Työllisten alaikäraja on 18 vuotta.